Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Daniluk świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne:

 • postępowania sądowe o zapłatę, w tym windykacja należności;
 • nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia);
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość;
 • ustanowienie służebności przesyłu, drogi koniecznej;
 • zniesienie służebności osobistych;
 • prawo lokalowe – eksmisja, ustalenie stosunku najmu;
 • podział majątku wspólnego;
 • odwołanie darowizny;
 • przywrócenie naruszonego stanu posiadania;
 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, odrzucenie/przyjęcie spadku, dział spadku, zachowek;
 • odszkodowania;
 • powództwo przeciwegzekucyjne;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni

 

Prawo rodzinne:

 • postępowanie sądowe o rozwód, separację;
 • alimenty;
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • postępowania sądowe rozstrzygające istotne kwestie w sprawach dziecka jak np. zmiana miejsca zamieszkania;
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa;
 • rozdzielność majątkowa;
 • postępowanie sądowe o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd w imieniu małoletniego dziecka

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • postępowanie sądowe o zapłatę zaległego wynagrodzenia, nadgodzin;
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem stosunku pracy;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • sporządzanie regulaminów pracy i innych aktów wewnętrznych w tym umowy o zakazie konkurencji;
 • spory sądowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prawo karne, karno-skarbowe, wykroczeń:

 • obrona Oskarżonego w postępowaniu sądowym przed Sądem I i II instancji, Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie Pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie Podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Organami Ścigania;

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • zastępstwo procesowe przed Organami administracji publicznej, samorządowej i sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
TOP